Главная страница
Контакты

    Главная страница


" Жеке бас гигиенасының күтімі "
Дата04.05.2017
Размер5.04 Kb.

" Жеке бас гигиенасының күтімі "


  • Тақырыбы: Жеке бас гигиенасының күтімі.

Мақсаты:Балаларғатазалықтуралытүсінікбереотырып, жекегигиеналарынсақтауғадағдыландыру. Денсаулық - бастыбайлықекенінұғындыру. Денсаулықтарынкүтуге, тазалыққа, ұқыптылыққатәрбиелеу.
Көрнекілігі:суреттер,нақылсөздер,гүлдер.
Барысы:

Жүргізуші:ЕртедебірКірқожалақатты бала болыпты. Ол - үсті - басы кір - кір, сатпақ - сатпақ, олжердегіәрнәрсеніұстапаузынасалыпжейді. кенетоныңішіауырыпқалады. Олқаттықиналыпжылайды. Оныңайналасындамикробтар мен вирустарқаптапкетеді. Осы кездеоғанТазабеккеледі. ТазабекКірқожалақтан не болғанынсұрайды.
Тазабек: Ой не дегенсатпақ - сатпақ, лас едің? Саған не болған? Оймынажердімикробтар, вирустарқаптапкетіптіғой?! Демаларемеспін.
Кірқожалақ: Меніңішімқаттыауырыпжатыр. Мағанкөмектесші!
Тазабек: Ендеше мен сағанқандайкөмеккөрсетеаламын. Өзіңтазалықтысақтамайсың. Ендеше мен сағандәрігершақырайын.
Дәрігер: Не болыпжатырбұлжерде? Микробтарқаптапкетіптіғой. Кірқожалақ не болдысаған?
Кірқожалақ: Мынажердегіқұртжегеналмаларды, жергетүскенкәмпиттердіжедім. Ал ендіменіңқаттыішімауырыптұр. Мағанкөмектесіңізші.
Дәрігер: Мен сағандәрініберейін. (Витамин) Қожалақ сен лас бопжүрсеңаурушаңболасың. Қарашыжанжағыңдамикроптарқаптапжүр. БалаларЖазайындакөптегенауруларшығады. Солардыңішіндеатапайтсаққұртауруларыкөпшығады. (жеделішекинфекциясы) Бұлаурулартазалықсақтамағаннанпайдаболады. Яғниқолдыжумайтамақішкенде, немесежуылмағантамақтардыкөкөністер мен жемістердіжегеннен, жергетүсіпкеткентамақтардыауызғасалғаннанжәне т, б жағдайлардамикроптарішкебарады да соларданәртүрліаурулартуындайды. СондықтанбіздерәрдайымТазабексияқты таза жүруімізкерек. Тамақтанаралдындақолымыздыжуып, алма, алмұртжегенде де алдымен таза жуылғанекенінекөзжеткізіптазалапалыпжеумізкерек. күнделіктітістеріңдіысып таза киініпжүрсеңдерсендерешқандай ауру қоздырғышмикроптар да, вирустар да жоламайды. Соныменқатарбалаларденісауәдемі бала болыпөсуүшінденешынықтырумен де айналысукерек.
Тазабек: БалаларДәрігерапайдұрысайтады. Дәрігердіңайтқанынтыңдапжасауымызкерек. Кірқожалақты сен әдемі тап таза, денісау бала болғыңкеледіме? Мен сияқты?
Кірқожалақ: Әрине.(Қуанакеліседі) Сен сияқты тап таза бала қалайболам?
Тазабек: БалаларКірқожалаққакөмектесемізбе?
Олүшінтазалықтыңеңжақындостарыкімекенінбілгілеріңкелсе мен сендергежұмбақжасырамынсендермұқияттыңдапшешіпкөріңдер.
Жұмбақ: «Бұл не?»
1) Ертеменкүнде сен, қолыңдысүйкейсің.
Кетіпкір - ласың, тап - таза боласың. Бұл не? (Сабын)
2) Шомылғанбаланыаймалапалады
Сүртедіқолыңды, сүртедіжоныңды. Бұл не? (Сүлгі, орамал)
3) Қолыжоқ, сөзіжоқ, бірақ та тісі бар,
басыңменісі бар. Бұл не? (Тарақ)
4) Иілсеңиіліп, түйілсеңтүйіліп,
Қарайдыкісіге, ұқыптыісіңе. Бұл не? (Айна)
(Осы кездесабынкеледі. Қолындасүлгісіжәнеайнасы бар)
Сабын: Балалар мен сендергеәрдайымкөмектесіпжүремін. Сендерменіменжуынсаңдар тап - таз боласыңдар. Кәнекімгекөмектесейін?
Тазабек:Сабын сен біздіңКірқожалаққакөмектес оны жуындыр.
Кірқожалақ тап таза болғаншабіздерсендерменойынойнап, әнайтыпжіберейік.
А. Меңжановтың «Тазалықтыңдосы» аттыөлеңі
Қимыл – қозғалысарқылыайтады. Сылдырлайдысылдыр су
Мөлдірсуғақолыңдыжу
Жуынсаң сен әрдайым
Аппақбетіңмаңдайың
Тазалықтыңдосы
Су дегенің осы.
Ақматадайтүгі бар
Қызыл – жасылгүлі бар
Жұмсақтығымамықтай
Сүртінесіңжалықпай
Тазалықтыңдосы
Сүлгідеген осы
Сабындағанкезіңде
Ашытадыкөзіңді
Бола білсеңтөзімді
Тап – таза етерөзіңді
Тазалықтыңдосы
Сабындеген осы
(КірқожалақтыСабынжуындырады, сүртініпайнағақарапшашынтарапәдемі тап - таз бала болыпшығады)
Дәрігер: МінебалаларКірқожалақ тап таза бала болыпшықтықараңдаршы! Сендер де осылай таза жүресіңдерме? (балаларжауапбереді)
Тазабек: Мінедосымендісенімендосболамынекеумізбасқа да балаларғакөмектесейікжарайдыма?!
Дәрігер: Балаларденімізсауәдеміөсуімізүшінендіденешынықтыруойындарынойнапжіберейік.
1) ойын: «Кімжүйрік»
2) ойын: «Кімжылдам»
Қожалақ: Дәрігерапай, Тазабек, Балалар мен бәрінтүсіндім. Сендеролайжасамаңдар! Мен де ендіолайжасамаймын. Уәдеберемін
  • Көрнекілігі
  • Барысы