Главная страница
Контакты

    Главная страница


Модернистские направления "серебряного века" в русской литературе. Творчество поэтов А.Блока, А.Ахматовой, В.Маяковского, Б.Пастернака

Скачать 56.47 Kb.Скачать 56.47 Kb.
Дата01.04.2017
Размер56.47 Kb.

Модернистские направления "серебряного века" в русской литературе. Творчество поэтов А.Блока, А.Ахматовой, В.Маяковского, Б.Пастернака


П Е Р Е Д М О В А


Застосування інноваційних технологій навчання при вивченні світової літератури дає можливість викладачеві розвивати зацікавленість витоками літератури: прози, поезії, спираючись на інтерактивну, інформаційну, проектну технології, «викладач – студент» та особистісно-орієнтований підхід до кожного студента.

Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами (лекція, семінар, практичне).

Працюючи у режимі взаємонавчання у невеликих групах (по 4 – 5 осіб), студенти навчаються вести бесіду, розв’язувати проблеми, реалізуючи свої знання через створення проектів, презентацій, пропонуючи свої варіанти до вивчення тієї чи іншої теми.


6.03.2012

Група:

ЕК - 11 - 1/д

Курс:

перший

Спеціальність:

«Прикладна екологія»

Дисципліна:

«Світова література»

Викладач:

Вишневецька О.Д.

Тема заняття:

«Модерністські напрямки «срібної доби» у російській літературі. Творчість поетів О.Блока, А.Ахматової, В. Маяковського, Б.Пастернака»

Мета заняття:


методична -

удосконалювати методику проведення семінару з використанням мультимедійних, комп’ютерних, проектних технологій

дидактична -

розширити знання студентів про життя і творчість поетів «срібної доби» в російській літературі; узагальнити та систематизувати знання студентів за темою; розвивати уміння аналізувати; поглибити поняття про символізм, акмеїзм, футуризм; розвивати чуттєвість, величність духу при доторканні до поезії; застосовувати знання на практиці; прокоментувати та оцінити знання студентів через диференційований підхід.

виховна -

виховувати самостійність і креативність мислення; почуття колективізму підчас спільної роботи над проектом презентації; прищеплювати любов до поезії.

Вид заняття:

семінар

Тип заняття:

семінар-презентація; комбіноване з елементами інтерактивного навчання (робота в групах) та аналітичної роботи.


проблемно-пошуковий

Форма заняття:

Літературна композиція

Межпредметні зв’язки:

«Всесвітня історія», «Культурологія», «Українська література», «Право»


Методичне забезпечення:

Програма;

Робоча навчальна програма;

Розробка відкритого заняття за темою: «Модерністські напрямки «срібної доби» в російській літературі. Творчість О.Блока, А.Ахматової, В. Маяковського, Б. Пастернака»

Проектна технологія навчання (методика):

Доповіді студентів:

«Срібна доба» російської поезії»

«Творчість Олександра Блока - вершина російського символізму»;

«Велике земне кохання» в ліриці Анны Ахматової»;

«Володимир Маяковський - лідер російського футуризму»;

«Борис Пастернак – помітна постать у радянській поезії».

Роздатковий матеріал:

Срібна доба. Літературна енциклопедія (стаття); Визначення символізм, акмеїзм, футуризм.

Улюблені вірші О. Блока, А. Ахматової, В. Маяковського, Б. Пастернака; їх порівняльний аналіз;

Лист оцінювання роботи студентів над проектом та порівняльним аналізом.

Технічні засоби навчання:

музичний супровід;

мультимедійний екран;

мультимедійний проектор;

ноутбуки.

Література:

О.Блок

 1. Бураго С.Б. А Блок. Очерк жизни и творчества - К., 1981.

  Творчество - процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства), - уникальность его результата.

 2. Гал М. Особенности структуры «Незнакомки» Блока // Концепция и смысл. Спб., 1996.- С. 294 - 302.

 3. Скоробогатова Е.А. некоторые особенности морфологического устройства стихотворений

 4. А.

  Особенность Особенность, или сингулярность в математике - это точка, в которой математический объект (обычно функция) не определён или имеет нерегулярное поведение (например, точка, в которой функция имеет разрыв или недифференцируема).
  Блока // Харківський держ. Пед.. ун- т ім. Г.С. Сковороди. Наукові записки. Сер.: Літературознавство. - Х., 2000.- Вип.3 (27). - С. 133 - 141

 5. Файнберг М. Сандро Боттичели в художественном мире Блока // Вопросы литературы. - 1996. - № 4.- С. 128 - 156


А.Ахматова

 1. Гурвич И. Художественное открытие в лирике А.Ахматовой // Вопросы.- 1995. -№ 3.- С. 153 - 174.

 2. Ольшанська Є. Анна Ахматова і Україна // Слово і час. - 1994. - № 6.- С. 56 - 61.

  А́нна Андре́евна Ахма́това (в девичестве - Гóренко, по первому мужу Горенко-Гумилёва, после развода взяла фамилию Ахматова, по второму мужу Ахматова-Шилейко, после развода Ахматова; 11 июня 1889, Одесса - 5 марта 1966, Домодедово, Московская область) - русская поэтесса, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века.

 3. Пахарева Т.А. «Под крылом у гибели», «Реквием» Анны Ахматовой (Анализ поэтики)// ВЛ. - 2002. - № 11

 4. Павловський А.И. Анна Ахматова. Жизнь и творчество. - М., 1991.

 5. Рогазинський В. Під кленами з чорним листям…, етюд про Ахматову та Гумільова. //ЗЛ. - 2008. №7/8 - С. 23 - 25.

 6. Рубинчик О.Е. «Но где мой дом ..». Тема дома у Ахматовой // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. - Симферополь, 2007. - Вип.5 - С. 10 - 53.

 7. Шевчук Ю.В. Образ Музы в лирике А. Ахматовой // Анна Ахматова : эпоха, судьба, творчество. . - Симферополь, 2007. - Вип.5 - С. 64 - .В.Маяковський

  1. Дітькова С. Маяковський і футуризм // ВЛК -2006.-№2. - С.4- 6.

  2. 2. Жизнь и творчество В.В. Маяковского: Материалы для выставки в школе и детской библиотеке / Сост. и вступит. ст. Ю.Л. Прокушева; Оформл. Г. Ординского.- М.: Дет. лит., 1987.

  3. Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского. - М., 1990

  4. Мартынова О.С. Экспрессионистское видение мира в поэзии раннего Маяковского // Поэзия руского и украинского авангарда: история, эстетика, традиции (1910 - 1990 гг.): Тезисы всеукраинской научной конференции.

   Украи́нцы (укр. українці; до начала XX века превалировали самоназвания «малороссы», «русины», «черкасы» и «казаки») - восточнославянский народ, проживающий преимущественно на Украине, а также в составе крупных диаспор в России, США, Канаде и других государствах.
   Нау́чная конфере́нция (англ. academic conference) - форма организации научной деятельности, при которой исследователи (не обязательно учёные или студенты) представляют и обсуждают свои работы. Обычно заранее (в информационном письме либо стендовом объявлении) сообщается о теме, времени и месте проведения конференции.
   - Херсон, 1990. - С. 55-57.

  5. Михайлов А. Маяковский. - М., 1988.

  6. Назарець. В. Васильєв Є. Маяковський і Пастернак // ВЛК - 2002. - № 12. - С. 23 - 28.

 1. Тимченко С. Маяковский и Украина // Газ. ЗЛ - 2001. - № 40. - С. 5, 8.

 2. Чуковський К. Ахматова и Маяковский // Тема. - 1999. - №3.- С. 30 - 62


Б.Пастернак

 1. Альфонов В. Поэзия Бориса Пастернака. - Л., 1990.

  Бори́с Леони́дович Пастерна́к (29 января [10 февраля] 1890, Москва - 30 мая 1960, Переделкино, Московская область) - русский писатель, поэт, переводчик; один из крупнейших поэтов XX века.

 2. Бітківська Г. Сторінками лірика Б. Пастернака. // ВЛ - 2001. - № 11.

 3. Елисова М.О. образ - мифологема «ночь» как хронологический изомофр мирового древа в мифологической картине мира Бориса Пастернака // Літературознавчі студії. - К., 2004.

  Хронология (от греч. χρόνος - время; λόγος - учение): вспомогательная историческая дисциплина, устанавливающая даты исторических событий и документов; последовательность исторических событий во времени; перечень каких-либо событий в их временной последовательности.
  Мирово́е де́рево (лат. Arbor mundi) - мифологический архетип, вселенское дерево, объединяющее все сферы мироздания. Как правило, его ветви соотносятся с небом, ствол - с земным миром, корни - с преисподней.
  Карти́на ми́ра - совокупность основанных на мироощущении, мировосприятии, миропонимании и мировоззрении, целостных и систематизированных представлений, знаний и мнений человеческих общностей и отдельного человека (мыслящего субъекта) о мире (Земле) и мироздании (Вселенной, Мультивселенной), а также о познавательных и творческих возможностях, смысле жизни и месте человека в нём.
  - Вип. 11. - С. 138 - 143

 4. Репало Я.М. Своєрідність та роль пейзажу у збірці Б. Пастернака «Второе рождение» // Наук. зап. - Х., 2006. - Вип.4 (48), ч.2. - С. 82 - 87.

 5. Репало Я. Особливості пейзажу в ранній ліриці Б. Пастернака // 3б. наук.пр. - Полтава, 2006. - Вип. 1 - 2 (48 - 49): Сер.: Філологічні науки. - С. 117 - 124.
ПЛАН І ХОД ЗАНЯТТЯ ( - 80 хв.)


І. Організаційний момент (- 2 хв.)

1.1 Привітання студентів

1.2 Перевірка наявності студентів


ІІ. Повідомлення теми заняття, його мети, проблем (- 3 хв.)

Тема заняття: «Модерністські напрямки «срібної доби» у російській літературі. Творчість поетів О.Блока, А.Ахматової, В.Маяковського, Б.Пастернака».


Літературна довідка

Символізм:

культура – засіб перетворення життя;

виносить частину значення слова до сфери інтуїтивного сприйняття.

Акмеїзм:

культура – мета;

надає словам первісне значення.

Футуризм

культура оцінює міру поезії;

проголошує свободу слова.

Свобо́да сло́ва - право человека свободно выражать свои мысли. В настоящее время включает свободу выражения, как в устной, так и в письменной форме (свобода печати и средств массовой информации); в меньшей степени относится к политической и социальной рекламе (агитации).

Проблема: «Чи можливо назвати поезію «срібної доби» філософською й чому?»

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (- 5 хв.)

Вивчення курсу світової літератури, конкретно, прози, поезії відомих російських поетів, письменників формує у вас широкі читацькі навички, уміння аналізувати прочитане, насолоджуватися мистецтвом слова, підіймати свій духовно - естетичний потенціал та реалізовувати його в особистому житті, а саме: бажанням створити невелику розповідь-есе про людей, які вас оточують, написати вірш, реферат, доповідь та виступити з ним на науково-студентській конференції. Роздивляючись тему російського модернізму «срібної доби» та його представників, ми ще раз переконалися у багатогранності творчості поетів межі ХІХ-ХХ століть – доби складних протиріч, напружених духовних пошуків, революційних перетворень, що є ключем до розуміння Російського Ренесансу, саме так називають мистецтво «Срібної доби».


ІV. Літературна композиція (- 50 хв.)

Презентація робіт - проектів за темою: «Модерністські напрямки «срібної доби» в російській літературі. Творчість О.Блока, А.Ахматової, В. Маяковського, Б.Пастернака»

Читання віршів улюблених поетів «срібної доби».

1. Презентація проекту «Срібна доба» російської поезії»

(- 10 хв.)

2. Презентація проекту «Творчість Олександра Блока – вершина російського символизму» (-10 хв)

3. Презентація проекту «Велике земне кохання» в ліриці
Анны Ахматової»
(-10 хв)

4. Презентація проекту «Володимир Маяковський – лідер російського футуризму» (-10 хв)

5. Презентація проекту «Борис Пастернак – одна з самих помітних постатей у радянській поезії (-10 хв)


V. Бесіда. «Срібна доба» в російській літературі (-10 хв)

1. Розвязання проблеми: «Чи можливо назвати поезію «срібної доби» філософською і чому?»

Російську поезію «срібної доби» можна назвати філософською. Ламались соціальні, політичні підвалини, а людина шукала духовної опори. «Бог помер!» - стверджував західний філософ Ніцше. Але в українського філософа Франка була власна думка: він попереджував про небезпеку відірвання людини від Бога. Так в Росії народжується релігійна філософія, смисл якої міститься у єднанні Бога й людини. Філософ Н. Бердяєв вважав, що найвеличніша цінність буття - унікальна людська особистість. Але якщо людина залишається без Бога, вона перестає бути людиною. Найвеличніше призначення людини – це творчість, яка стає співтворчістю людини з Богом.

2. Читання улюблених віршів поетів «срібної доби» та їх аналіз.

VІ. Підбиття підсумків. Коментування умінь і навичок студентів. Виставлення оцінок. (- 8 хв)

VІІ. Домашнє завдання Підготувати доповіді за темою: «А. Ахматова та Україна», «В. Маяковський та Україна» (- 2 хв)


hello_html_m5141392d.gif


 • Дисципл
 • Викладач
 • Тема занят
 • Проектна технологія навчання (методика)
 • Технічні засоби навчання
 • Література
 • В.Маяковс
 • ПЛАН І ХОД ЗАНЯТТЯ ( - 80 хв.)
 • ІІ. Повідомлення теми заняття, його мети, проблем (- 3 хв.)
 • Літературна довідка
 • Проблема
 • ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (- 5 хв.)
 • ІV. Літературна композиція (- 50 хв.)
 • V. Бесіда. «Срібна доба» в російській літературі (-10 хв)
 • VІ. Підбиття підсумків.
 • (- 8 хв)